2020.86
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 10/3/2020
«Συντήρηση - επέκταση οδικού ηλεκτροφωτισμού Π.Ε. Καρδίτσας 2019-2020» (ΕΣΗΔΗΣ 88170)

Καταληκτική ημερομηνία: 31/3/2020, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 400.000,00 € (με ΦΠΑ)