2020.88 σε ισχύ
Τακτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 11/3/2020
«Προμήθεια Μεταφορά Άλατος για τις Ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων 2020», Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 89154

Καταληκτική ημερομηνία: 2/4/2020, 3:00 μμ
Προϋπολογισμός: 223.740,00 € (με ΦΠΑ)