2020.121
Πρόχειρος Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 14/5/2020
«Μελέτη Κόστους – Οφέλους Αποκατάστασης έργου Φράγματος Αγιονερίου Λάρισας». Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:90068

Καταληκτική ημερομηνία: 1/6/2020, 2:30 μμ
Προϋπολογισμός: 60.000,00 € (με ΦΠΑ)