2020.123
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 20/5/2020
Αναβολή - μετάθεση ημερομηνίας του διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση - επέκταση οδικού ηλεκτροφωτισμού Π.Ε. Καρδίτσας 2019-2020» (ΕΣΗΔΗΣ 88170)
(Αρχική ανάρτηση: 10.03.2020
)


Καταληκτική ημερομηνία: 16/6/2020, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 400 000,00 € (με ΦΠΑ)