2020.129
Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 28/5/2020
"Αποκατάσταση Βατότητας - Αποχιονισμοί Π.Ε. Τρικάλων 2020 - 2021", Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 92256

Καταληκτική ημερομηνία: 30/6/2020, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 750.000,00 € (με ΦΠΑ)