2020.148
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 11/6/2020
Έρευνα αγοράς για ενοικίαση τραπεζοκαθισμάτων

Καταληκτική ημερομηνία: 15/6/2020, 11:00 πμ
Προϋπολογισμός: 2.400,00 € (με ΦΠΑ)