2020.149
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 12/6/2020
«Βελτίωση σήμανσης και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο επαρχιακό - εθνικό δίκτυο της Π.Ε. Καρδίτσας 2019-2020» (ΕΣΗΔΗΣ 90488)

Καταληκτική ημερομηνία: 2/7/2020, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 240.000,00 € (με ΦΠΑ)