2020.159 σε ισχύ
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 23/6/2020
«Προμήθεια και Τοποθέτηση Inverter για τον Εκσυγχρονισμό Γεωτρήσεων 2019», Π.Ε. Τρικάλων, Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 90559


Καταληκτική ημερομηνία: 14/7/2020, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 150.000,00 € (με ΦΠΑ)