2020.160 σε ισχύ
Συνοπτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 24/6/2020
Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου για τη συντήρηση του οδικού δικτύου Π.Ε. Καρδίτσας έτους 2020

Καταληκτική ημερομηνία: 14/7/2020, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 14.880,00 € (με ΦΠΑ)