2020.161 σε ισχύ
Συνοπτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 26/6/2020
«Συντήρηση - αποκατάσταση σηράγγων Π.Ε. Καρδίτσας (Β" Εργολαβία)»

Καταληκτική ημερομηνία: 14/7/2020, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 33.260,00 € (με ΦΠΑ)