2020.186
Τακτικός Διαγωνισμός - Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 17/7/2020
«Συντήρηση-Λειτουργία Σηράγγων Οδικού Δικτύου ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2020 - 2021», Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 95067


Καταληκτική ημερομηνία: 4/8/2020, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 239.999,52 € (με ΦΠΑ)