2020.187
Συνοπτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 17/7/2020
«Προμήθεια ανταλλακτικών των Οχημάτων / Μηχανημάτων του Τμήματος Συντ/σης & Κίνησης Οχημάτων & Μηχ/των Έργου της Π.Ε. Τρικάλων έτους 2020»Καταληκτική ημερομηνία: 6/8/2020, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 60.000,00 € (με ΦΠΑ)