2020.189
Συνοπτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 20/7/2020
«Αποκατάσταση βατότητας - αποχιονισμοί με ΙΧ Μηχανήματα οδικού δικτύου Πύλη - Μεσοχώρα 2020»

Καταληκτική ημερομηνία: 6/8/2020, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 65.000,00 € (με ΦΠΑ)