2020.196 σε ισχύ
Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 31/7/2020
«Μελέτη Ανατολικής Παράκαμψης Λάρισας: Τμήμα από Ι/Κ Π.Ε.Ο.Βόλου
έως Ι/Κ Αγιάς». Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:91735

Καταληκτική ημερομηνία: 14/9/2020, 2:30 μμ
Προϋπολογισμός: 799.943,63 € (με ΦΠΑ)