2020.198 σε ισχύ
Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 31/7/2020
«Ολοκλήρωση μελετών Επ.Ο. Καρδίτσας-Καρπενησίου». Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 91780

Καταληκτική ημερομηνία: 1/9/2020, 2:30 μμ
Προϋπολογισμός: 1.249.864,18 € (με ΦΠΑ)