2020.199 σε ισχύ
Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 31/7/2020
«Μελέτη Βελτίωσης Παράκαμψης Τρικάλων: Τμήμα από Ι/Κ Μεγαλοχωρίου έως Ι/Κ
Καλαμπάκας». Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 91781

Καταληκτική ημερομηνία: 3/9/2020, 2:30 μμ
Προϋπολογισμός: 1.221.146,28 € (με ΦΠΑ)