2020.200
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 5/8/2020
«Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων Π.Ε. Καρδίτσας 2019-2020»

Καταληκτική ημερομηνία: 1/9/2020, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 500 000,00 € (με ΦΠΑ)