2020.201
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 5/8/2020
«Διαγράμμιση οδοστρώματος σε τμήματα του εθνικού και επαρχιακού δικτύου της Π.Ε. Καρδίτσας 2019-2020»

Καταληκτική ημερομηνία: 1/9/2020, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 240 000,00 € (με ΦΠΑ)