2020.206
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 5/8/2020
Π.Ε. Τρικάλων - «Συντήρηση Βελτίωση Γέφυρας Κρήνης» A/A ΕΣΗΔΗΣ 91760Καταληκτική ημερομηνία: 10/9/2020, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 300 000,00 € (με ΦΠΑ)