2020.215 σε ισχύ
Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 7/10/2020
Παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία, συντήρηση, παρακολούθηση και
φύλαξη των δομών της επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας. Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 85712

Καταληκτική ημερομηνία: 9/11/2020, 2:30 μμ
Προϋπολογισμός: 1.935.160,00 € (με ΦΠΑ)