2020.217 σε ισχύ
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 8/10/2020
«Αντικατάσταση και Αξιοποίηση Υδρευτικών Γεωτρήσεων του Δ. Κιλελέρ», με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 92782Καταληκτική ημερομηνία: 2/11/2020, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 245.000,00 € (με ΦΠΑ)