2020.218 σε ισχύ
Τακτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 8/10/2020
Διακήρυξη 01/2020 – Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας - Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Καταληκτική ημερομηνία: 26/10/2020, 3:00 μμ
Προϋπολογισμός: 217.207,71 € (με ΦΠΑ)