2020.219 σε ισχύ
Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 12/10/2020
Μελέτη (α) αντιπλημμυρικών έργων διευθέτησης ρεμάτων Κερασιώτη (από γεφυράκι Καψάλα μέχρι την εκβολή του στο συλλεκτήρα Σ6) και των συμβαλλόντων του και (β) επικαιροποίηση - τροποποίηση μελέτης συλλεκτήρα Σ7 Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 93108

Καταληκτική ημερομηνία: 16/11/2020, 2:30 μμ
Προϋπολογισμός: 549.845,33 € (με ΦΠΑ)