2020.220 σε ισχύ
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Πρόσληψη Προσωπικού

Ανάρτηση: 13/10/2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ" αριθμ. ΣΟΧ 3/2020 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων

Καταληκτική ημερομηνία: 23/10/2020, 3:00 μμ
Προϋπολογισμός: 0,00 € (με ΦΠΑ)