2020.221 σε ισχύ
Συνοπτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 14/10/2020
Επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού ανάθεσης υπηρεσιών διακίνησης της επιστολικής αλληλογραφίας για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων, διάρκειας ενός έτους του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016

Καταληκτική ημερομηνία: 26/10/2020, 12:00 μμ
Προϋπολογισμός: 41.000,00 € (με ΦΠΑ)