2020.222 σε ισχύ
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 15/10/2020
Κατεπείγον καθαρισμός υδρογραφικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Μαγνησίας απο τις θεομηνίες 4ης Οκτωβρίου 2019, 24ης Νοεμβρίου 2019 και 1ης Δεκεμβρίου 2019

Καταληκτική ημερομηνία: 16/11/2020, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 1.200.000,00 € (με ΦΠΑ)