2020.224
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 15/10/2020
Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Καρύτσα-Κόκκινο Νερό (Δ. Αγιάς) από θεομηνία (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 93083)

Καταληκτική ημερομηνία: 9/11/2020, 9:30 πμ
Προϋπολογισμός: 250.000,00 € (με ΦΠΑ)