2020.228
Πρόχειρος Διαγωνισμός - Προμήθεια Εξοπλισμού / Υπηρεσιών Πληροφορικής

Ανάρτηση: 19/10/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ διαγωνισμός Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής για 4ο υπ.«Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής με σκοπό τη συμμόρφωση με τον κανονισμό GDPR» του έργου 2018EΠ01700002,ΣΑΕΠ 017,προϋπ 74.338,00€ με ΦΠΑ

Καταληκτική ημερομηνία: 2/11/2020, 11:00 πμ
Προϋπολογισμός: 74.338,00 € (με ΦΠΑ)