2020.230
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 21/10/2020
Καθαρισμός και Διευθετήσεις Ρεμάτων Δήμου Ελασσόνας Μετέπειτα Θεομηνίας

Καταληκτική ημερομηνία: 9/11/2020, 9:30 πμ
Προϋπολογισμός: 2.000.000,00 € (με ΦΠΑ)