2020.243
Συνοπτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 9/11/2020
Ορθή Επανάληψη της 2020.241 ...(9/11/2020)

Προμήθεια Χρώματος Διαγράμμισης για την Συντήρηση του Οδικού Δικτύου Π.Ε. Λάρισας έτους 2020

Καταληκτική ημερομηνία: 25/11/2020, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 74.400,00 € (με ΦΠΑ)