2020.244 σε ισχύ
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 20/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς ενδιαφερόμενους υποψηφίους αναδόχους παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης, για την υποβολή προσφοράς ασφάλισης για ένα έτος είκοσι έξι <26> συνολικά αυτοκίνητων και μηχανημάτων της ΠΕ Καρδίτσας.

Καταληκτική ημερομηνία: 27/11/2020, 12:00 μμ
Προϋπολογισμός: 10.000,00 € (με ΦΠΑ)