2017.15
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Διάφορα

Ανάρτηση: 2/2/2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μεταροπή υφιστάμενης άδειας ΕΔΧ ΤΑΞΙ σε ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ και αντίστροφα, σύμφωνα με το ν. 4070/12,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Καταληκτική ημερομηνία: 31/3/2017, 3:00 μμ
Προϋπολογισμός: 0,00 € (με ΦΠΑ)

-1