2017.42
Τακτικός Διαγωνισμός - Μίσθωση Ακινήτων

Ανάρτηση: 15/3/2017
Διακήρυξη Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση με τίμημα ακινήτου έκτασης 5.348,24 τ.μ., που αποτελεί διαιρετό τμήμα του υπ’ αριθμ. 1620α τεμαχίου συνολικής έκτασης 120.812,00 τ.μ. του Αγροκτήματος Παλαμά Καρδίτσας, Αναδασµού έτους 1977-1978, με αρίθμηση 1620α_07_2 όπως αυτό απεικονίζεται στο θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα του Τμήματος Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π. Ε. Καρδίτσας και όπως αναρτήθηκε στην κεντρική σελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ..

Η διεξαγωγή της δημοπρασίας θα γίνει στα γραφεία του Τμήματος Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π. Ε. Καρδίτσας (1ος όροφος, γραφείο 23), θα είναι φανερή και προφορική σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4061/2012 και διενεργείται από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της Π. Ε. Καρδίτσας, την 20η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ, με ώρα έναρξης την 11:00 π.μ. και λήξη 11:30 π.μ..

Καταληκτική ημερομηνία: 20/4/2017, 11:30 πμ
Προϋπολογισμός: 0,00 € (με ΦΠΑ)