2017.197
Τακτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Εξοπλισμού / Υπηρεσιών Πληροφορικής

Ανάρτηση: 21/8/2017
Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ανά τμήμα για το έργο: «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών πληροφορικής, για
την ανανέωση του εξοπλισμού & την πλήρωση κανόνων ασφάλειας» με προϋπολογισμό (συμπ. ΦΠΑ): 219.991,50€.
Α/Α διαγωνισμού: 44642

Καταληκτική ημερομηνία: 15/9/2017, 3:00 μμ
Προϋπολογισμός: 219.991,50 € (με ΦΠΑ)