2017.226
Τακτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 12/10/2017
Προμήθεια ακατέργαστου άλατος για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών των ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων χρήση 2017-2018

Καταληκτική ημερομηνία: 6/11/2017, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 150.000,00 € (με ΦΠΑ)