2017.261
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 7/12/2017
«Βελτίωση Ασφαλτόστρωση Εισόδου Κόρης Εργολαβία 2014»
Αύξων Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 66468


Καταληκτική ημερομηνία: 12/12/2017, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 150.000,00 € (με ΦΠΑ)