2018.2
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 9/1/2018
Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων
Πλήρη σειρά τευχών ΕΣΗΔΗΣ με α/α έργου 68369

Καταληκτική ημερομηνία: 6/2/2018, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 300.000,00 € (με ΦΠΑ)