2018.5
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 9/1/2018
Καθαρισμός ερεισμάτων - κοπή χόρτων (χρήση 2018)
Πληρη σειρά τευχών ΕΣΗΔΗΣ α/α συστήματος 68415

Καταληκτική ημερομηνία: 1/2/2018, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 200.000,00 € (με ΦΠΑ)