2018.12
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 16/1/2018
Καθαρισμός υδατορεμάτων έτους 2018
Πλήρης σειρά τευχών στο ΕΣΗΔΗΣ με α/α 68550

Καταληκτική ημερομηνία: 1/3/2018, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 500.000,00 € (με ΦΠΑ)