2018.14
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 17/1/2018
Συντήρηση επαρχιακής οδού Σκιάθου Κουκουναριών
Πλήρης σειρά τευχών στο ΕΣΗΔΗΣ με α/α 68653

Καταληκτική ημερομηνία: 26/2/2018, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 300.000,00 € (με ΦΠΑ)