2018.55
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 21/2/2018
Ασφαλτικές εργασίες στο επαρχιακό δίκτυο Σκοπέλου Γλώσσας
Πλήρης σειρά τευχών στο ΕΣΗΔΗΣ με α.α.71123

Καταληκτική ημερομηνία: 12/3/2018, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 400.000,00 € (με ΦΠΑ)