2018.57
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 22/2/2018
"Κατασκευή Ανωδομής Νέας Γέφυρας Διαλεχτού στον Πηνειό Ποταμό μετά των Προσβάσεων και των Απαιτούμενων Καθαιρέσεων για την Διαμόρφωση της Κοίτης" (Υποέργο 101)
Κωδικός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 68933

Καταληκτική ημερομηνία: 16/3/2018, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 1.900.000,00 € (με ΦΠΑ)