2018.108
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 17/4/2018
Προμήθεια επίπλων για την κάλυψη των αναγκών υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας- ΠΕ Λάρισας

Καταληκτική ημερομηνία: 30/4/2018, 12:00 μμ
Προϋπολογισμός: 4.960,00 € (με ΦΠΑ)