2018.169
Συνοπτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 13/6/2018
Προμήθεια σωλήνων αγωγού άρδευσης 2018

Καταληκτική ημερομηνία: 28/6/2018, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 74.390,77 € (με ΦΠΑ)