2018.204
Πρόχειρος Διαγωνισμός - Προμήθεια Εξοπλισμού / Υπηρεσιών Πληροφορικής

Ανάρτηση: 12/7/2018
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής για το έργο BALKAN MED-WETMAINAREAS, προϋπ 4.699,60€ (συμπερ. ΦΠΑ).

Καταληκτική ημερομηνία: 31/7/2018, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 4.699,60 € (με ΦΠΑ)