2018.253
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 9/8/2018
Δημοπράτηση του έργου "Ανακαίνιση - βελτίωση - συντήρηση γυμναστηρίων
Δήμου Ελασσόνας" μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με α/α συστήματος 75823.


Καταληκτική ημερομηνία: 10/9/2018, 9:00 πμ
Προϋπολογισμός: 500.000,00 € (με ΦΠΑ)