2018.254
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 9/8/2018
Δημοπράτηση του έργου "Βελτίωση και συντήρηση αθλητικών κέντρων ΠΕ Λάρισας" μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με α/α συστήματος 75824


Καταληκτική ημερομηνία: 10/9/2018, 9:00 πμ
Προϋπολογισμός: 590.000,00 € (με ΦΠΑ)