2018.255
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 9/8/2018
Δημοπράτηση του έργου "Ανακατασκευή γηπέδων και γυμναστηρίων της ΠΕ Λάρισας" μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με α/α συστήματος 75825

Καταληκτική ημερομηνία: 10/9/2018, 9:00 πμ
Προϋπολογισμός: 610.000,00 € (με ΦΠΑ)