2018.269
Συνοπτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 11/9/2018
"Αποκατάσταση Βατότητας - Αποχιονισμοί - Άρση Καταπτώσεων με ΙΧ Μηχανήματα Οδικού Δικτύου Πύλη - Μεσοχώρα 2018"

Καταληκτική ημερομηνία: 24/9/2018, 11:45 πμ
Προϋπολογισμός: 65.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Διευκρινήσεις [Ενημέρωση: 18/9/2018 10:32:46 πμ]