2018.270
Συνοπτικός Διαγωνισμός - Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 13/9/2018
Αντικαταστάθηκε από την 2018.271 ...(14/9/2018)

Διακήρυξη συνοπτικού ανοικτού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών συλλογής, μεταφοράς και καταστροφής /διάθεσης ληγμένων γεωργικών φαρμάκων της αποθήκης δακοκτονίας των Π.Ε.Μαγνησίας και Σποράδων.

Καταληκτική ημερομηνία: 28/9/2018, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 29.000,00 € (με ΦΠΑ)